Logo
Header

Email: t4gdongnai@gmail.com

Giới thiệu chung

Cập nhật: 04.10.2015 05:06 - Lượt xem: 9,256
Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Đồng Nai (T4G Đồng Nai) được thành lập theo Quyết định số 691/QĐ CT-UBT ngày 15/3/2001 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

T4G Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, có đội ngũ cán bộ, viên chức có kiến thức trong lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe; có trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phù hợp để đảm bảo cho công tác. T4G Đồng Nai chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự hướng dẫn chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra của Sở Y tế; thực hiện sự chỉ đạo hướng dẫn Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương – Bộ Y tế. 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

T4G Đồng Nai có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe cho nhân dân theo quy hoạch và kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh;

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ mạng lưới truyền thông – giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì hoặc phối hợp đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế, cộng tác viên và các đối tượng khác làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe;

- Tổ chức nghiên cứu, tham gia hợp tác nghiên cứu các đề tài khoa học về công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe;

- Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

+ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án và chỉ đạo đơn vi y tế tuyến dưới liên quan đến phạm vi chức năng của mình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

+ Thực hiện sơ kết, tổng kết theo định kì, chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện các chương trình liên quan đến công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe;

-  Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sức khỏe cộng đồng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của nhân dân và các chương trình y tế khác theo quy định.

- Có kế hoạch sử dụng đạt hiệu quả cao nguồn ngân sách Nhà nước cấp; và các chương trình mục tiêu quốc gia giao cho Trung tâm; tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo sự phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Sở Y tế và cơ quan có liên quan.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Y tế, Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn khác:

- Được quyền khen thưởng hoặc trình Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tuyến dưới việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn mình phụ trách;

- Quản lý, sưu tầm, khai thác sử dụng tư liệu (hình ảnh, băng đĩa, sách, ấn phẩm…) liên quan hoạt động truyền thông của Ngành Y tế Đồng Nai; các thông tin y tế của Trung ương được cấp thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt nhằm phục vụ công tác hoạt động của Trung tâm có hiệu quả và chịu trách nhiệm các hoạt động trên;

- Chủ động hoặc phối hợp với các cấp, ngành có liên quan để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời nhu cầu tổ chức và hoạt động của Trung tâm, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - an ninh, văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện hợp tác quốc tế với các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực hoạt động công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe theo quy định của pháp luật.

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM: 
- Giám đốc: BS.CKI Nguyễn An Linh   ĐT: 0933.335985
- Phó Giám đốc: DS.CKI Trần Văn Oai  ĐT: 0918. 064272
- Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (KH-TC): CN. Đỗ Thị Huệ ĐT: 0917.737102
- Trưởng phòng Giáo dục sức khỏe – Kỹ thuật nghe nhìn (GDSK-KTNN): CN. Trương Thị Quỳnh Nga ĐT: 094.6263588
- Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị (TC-HC-QT): CN. Hoàng Thị Bích Ngọc ĐT: 0989.829399
Bài viết liên quan
1