Logo
Header

Email: t4gdongnai@gmail.com

Giới thiệu chung

Cập nhật: 06.03.2019 10:00 - Lượt xem: 10,313

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai) được thành lập theo Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Đồng Nai.

Ban lãnh đạo:

* Giám đốc: BS. CKII Bạch Thái Bình

* Phó Giám đốc: 
1. BS.CKI Phan Hải Nam  
2. ThS. BS Trần Minh Hoà
3. BS. CKI Nguyễn Thị Kim Thanh