Logo
Header

Email: t4gdongnai@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật: 04.10.2015 05:05 - Lượt xem: 3,966
CƠ CẤU TỔ CHỨC
  - Tổng số cán bộ viên chức: 13
  - Bác sĩ chuyên khoa I: 01
  - Dược sĩ chuyên khoa I: 01
  - Đại học: 09
  - Cao đẳng: 01
  - Khác: 01

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
   
Bài viết liên quan
1